Hungarian | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

To může být vidět z..., že...
Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Used to describe raw data
Jak je možno vidět z..., ...
Amint látható ....
Used to describe raw data
Zdá se, že údaje naznačují...
Az adatok alapján ...
Used to describe raw data
Čísla ukazují, že...
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Used to describe raw data
Z údajů je zřejmé, že...
Az ábrákon látható, hogy ...
Used to describe raw data
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Used to describe raw data that is especially important
Výsledky této studie ukazují, že...
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Used to further describe data, and any relevant trends
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Used to further describe data, and any relevant trends
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Used to further describe data, and any relevant trends
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
...pozitivně koreloval(a) s...
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
Used to describe the relationship between two sets of data
Jak se dalo předpokládat,...
Ahogy várható volt ....
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Used to compare your results with someone else's
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Used to show that your results are consistent with someone else's
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

Dané statistiky ukazují, že...
A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Podle daných statistických údajů...
A statisztikák szerint ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Statisticky řečeno...
Statisztikai szempontból ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results