Italian | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

To může být vidět z..., že...
Dall'osservazione dei dati si registra...
Used to describe raw data
Jak je možno vidět z..., ...
Come si può osservare da...., ...
Used to describe raw data
Zdá se, že údaje naznačují...
I dati sembrano suggerire che...
Used to describe raw data
Čísla ukazují, že...
I grafici rivelano che...
Used to describe raw data
Z údajů je zřejmé, že...
Dal grafico si rende evidente che...
Used to describe raw data
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Alcuni dati degni di nota sono...
Used to describe raw data that is especially important
Výsledky této studie ukazují, že...
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Used to further describe data, and any relevant trends
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Used to further describe data, and any relevant trends
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Used to further describe data, and any relevant trends
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
...pozitivně koreloval(a) s...
... è direttamente proporzionale a...
Used to describe the relationship between two sets of data
Jak se dalo předpokládat,...
Come già annunciato...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Used to compare your results with someone else's
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Used to show that your results are consistent with someone else's
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

Dané statistiky ukazují, že...
La statistica mostra che...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Podle daných statistických údajů...
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Statisticky řečeno...
Parlando in termini statistici...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results