Romanian | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

To může být vidět z..., že...
Din faptul că...reiese...
Used to describe raw data
Jak je možno vidět z..., ...
După cum putem observa din...,....
Used to describe raw data
Zdá se, že údaje naznačují...
Datele par să sugereze faptul că...
Used to describe raw data
Čísla ukazují, že...
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Used to describe raw data
Z údajů je zřejmé, že...
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Used to describe raw data
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Used to describe raw data that is especially important
Výsledky této studie ukazují, že...
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Used to further describe data, and any relevant trends
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Used to further describe data, and any relevant trends
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Used to further describe data, and any relevant trends
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
...pozitivně koreloval(a) s...
...a fost corelat pozitiv cu...
Used to describe the relationship between two sets of data
Jak se dalo předpokládat,...
După cum am anticipat,...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Used to compare your results with someone else's
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Used to show that your results are consistent with someone else's
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

Dané statistiky ukazují, že...
Statisticile demonstrează faptul că...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Podle daných statistických údajů...
Conform statisticilor...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Statisticky řečeno...
Din punct de vedere statistic...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results