Russian | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

To může být vidět z..., že...
Это можно предположить, исходя из того, что...
Used to describe raw data
Jak je možno vidět z..., ...
Как можно заметить, исходя из..., ...
Used to describe raw data
Zdá se, že údaje naznačují...
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Used to describe raw data
Čísla ukazují, že...
Цифровые данные обнаруживают, что...
Used to describe raw data
Z údajů je zřejmé, že...
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Used to describe raw data
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Used to describe raw data that is especially important
Výsledky této studie ukazují, že...
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Used to further describe data, and any relevant trends
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Used to further describe data, and any relevant trends
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Used to further describe data, and any relevant trends
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
...pozitivně koreloval(a) s...
... хорошо сочеталось с ...
Used to describe the relationship between two sets of data
Jak se dalo předpokládat,...
Как мы и предполагали...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Used to compare your results with someone else's
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Used to show that your results are consistent with someone else's
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

Dané statistiky ukazují, že...
Статистика показывает, что...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Podle daných statistických údajů...
Согласно статистике...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Statisticky řečeno...
Статистиически...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results