Swedish | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

To může být vidět z..., že...
Det framgår av ... att ...
Used to describe raw data
Jak je možno vidět z..., ...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Used to describe raw data
Zdá se, že údaje naznačují...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Used to describe raw data
Čísla ukazují, že...
Siffrorna avslöjar att ...
Used to describe raw data
Z údajů je zřejmé, že...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Used to describe raw data
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Used to describe raw data that is especially important
Výsledky této studie ukazují, že...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Used to further describe data, and any relevant trends
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Used to further describe data, and any relevant trends
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Used to further describe data, and any relevant trends
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
...pozitivně koreloval(a) s...
... var positivt korrelerade med ....
Used to describe the relationship between two sets of data
Jak se dalo předpokládat,...
Som förutspått, ...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Used to compare your results with someone else's
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Used to show that your results are consistent with someone else's
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

Dané statistiky ukazují, že...
Statistiken visar att ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Podle daných statistických údajů...
Enligt statistiken ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Statisticky řečeno...
Rent statistiskt sett ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results