English | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

Uit ... blijkt dat ...
It can be seen from… that…
Used to describe raw data
Zoals ... aantoont, ...
As can be seen from…, …
Used to describe raw data
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
The data would seem to suggest that…
Used to describe raw data
De cijfers onthullen dat ...
The figures reveal that…
Used to describe raw data
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
From the figures it is apparent that…
Used to describe raw data
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Several noteworthy results were…
Used to describe raw data that is especially important
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
The results of the present study demonstrate that…
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Used to further describe data, and any relevant trends
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Used to further describe data, and any relevant trends
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Used to further describe data, and any relevant trends
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
... verhoudt zich positief tot ...
...was positively correlated with…
Used to describe the relationship between two sets of data
Zoals voorspeld, ...
As predicted, …
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
This finding is consistent with X's contention that…
Used to compare your results with someone else's
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
This finding reinforces X's assertion that…
Used to show that your results are consistent with someone else's
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

De statistieken tonen aan dat ...
The statistics show that…
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Volgens de statistieken ...
According to the statistics…
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
When one looks at the statistics, one can see that…
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Statistisch gezien ...
Statistically speaking…
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results