Dutch | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

It can be seen from… that…
Uit ... blijkt dat ...
Used to describe raw data
As can be seen from…, …
Zoals ... aantoont, ...
Used to describe raw data
The data would seem to suggest that…
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Used to describe raw data
The figures reveal that…
De cijfers onthullen dat ...
Used to describe raw data
From the figures it is apparent that…
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Used to describe raw data
Several noteworthy results were…
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Used to describe raw data that is especially important
The results of the present study demonstrate that…
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Used to further describe data, and any relevant trends
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Used to further describe data, and any relevant trends
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Used to further describe data, and any relevant trends
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
...was positively correlated with…
... verhoudt zich positief tot ...
Used to describe the relationship between two sets of data
As predicted, …
Zoals voorspeld, ...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
This finding is consistent with X's contention that…
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Used to compare your results with someone else's
This finding reinforces X's assertion that…
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Used to show that your results are consistent with someone else's
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

The statistics show that…
De statistieken tonen aan dat ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
According to the statistics…
Volgens de statistieken ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
When one looks at the statistics, one can see that…
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Statistically speaking…
Statistisch gezien ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results