Polish | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

It can be seen from… that…
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Used to describe raw data
As can be seen from…, …
Jak można zauważyć na... , ...
Used to describe raw data
The data would seem to suggest that…
Dane te zdają się sugerować, że...
Used to describe raw data
The figures reveal that…
Dane wykazują, że...
Used to describe raw data
From the figures it is apparent that…
Z danych wynika, że...
Used to describe raw data
Several noteworthy results were…
Kilka godnych uwagi wyników...
Used to describe raw data that is especially important
The results of the present study demonstrate that…
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Used to further describe data, and any relevant trends
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Used to further describe data, and any relevant trends
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Used to further describe data, and any relevant trends
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
...was positively correlated with…
...był dodatnio skorelowany z...
Used to describe the relationship between two sets of data
As predicted, …
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
This finding is consistent with X's contention that…
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Used to compare your results with someone else's
This finding reinforces X's assertion that…
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Used to show that your results are consistent with someone else's
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

The statistics show that…
Statystyki pokazują, że...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
According to the statistics…
Według statystyk...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
When one looks at the statistics, one can see that…
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Statistically speaking…
Statystycznie rzecz biorąc...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results