Romanian | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

It can be seen from… that…
Din faptul că...reiese...
Used to describe raw data
As can be seen from…, …
După cum putem observa din...,....
Used to describe raw data
The data would seem to suggest that…
Datele par să sugereze faptul că...
Used to describe raw data
The figures reveal that…
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Used to describe raw data
From the figures it is apparent that…
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Used to describe raw data
Several noteworthy results were…
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Used to describe raw data that is especially important
The results of the present study demonstrate that…
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Used to further describe data, and any relevant trends
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Used to further describe data, and any relevant trends
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Used to further describe data, and any relevant trends
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
...was positively correlated with…
...a fost corelat pozitiv cu...
Used to describe the relationship between two sets of data
As predicted, …
După cum am anticipat,...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
This finding is consistent with X's contention that…
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Used to compare your results with someone else's
This finding reinforces X's assertion that…
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Used to show that your results are consistent with someone else's
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

The statistics show that…
Statisticile demonstrează faptul că...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
According to the statistics…
Conform statisticilor...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
When one looks at the statistics, one can see that…
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Statistically speaking…
Din punct de vedere statistic...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results