Swedish | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

It can be seen from… that…
Det framgår av ... att ...
Used to describe raw data
As can be seen from…, …
Enligt vad som framgår av ..., ...
Used to describe raw data
The data would seem to suggest that…
Uppgifterna verkar antyda att ...
Used to describe raw data
The figures reveal that…
Siffrorna avslöjar att ...
Used to describe raw data
From the figures it is apparent that…
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Used to describe raw data
Several noteworthy results were…
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Used to describe raw data that is especially important
The results of the present study demonstrate that…
Resultaten från denna studie visar på att ...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Used to further describe data, and any relevant trends
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Used to further describe data, and any relevant trends
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Used to further describe data, and any relevant trends
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
...was positively correlated with…
... var positivt korrelerade med ....
Used to describe the relationship between two sets of data
As predicted, …
Som förutspått, ...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
This finding is consistent with X's contention that…
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Used to compare your results with someone else's
This finding reinforces X's assertion that…
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Used to show that your results are consistent with someone else's
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

The statistics show that…
Statistiken visar att ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
According to the statistics…
Enligt statistiken ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
When one looks at the statistics, one can see that…
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Statistically speaking…
Rent statistiskt sett ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results