Korean | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

Ĝi povas esti vidita de... tio...
...에서 ....를 볼 수 있습니다.
Used to describe raw data
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
...에서 보다시피, ...
Used to describe raw data
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
이 자료는 ...을 제시하고 있습니다.
Used to describe raw data
La ciferoj malkaŝas, ke...
이 숫자들은 ... 을 보여주고 있습니다.
Used to describe raw data
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
이 숫자들을 통해, ....가 명백함을 볼 수 있습니다.
Used to describe raw data
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
몇몇 눈에 띄는 결과는 ... 입니다.
Used to describe raw data that is especially important
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
오늘날의 연구 결과는 ... 을 설명해주고 있습니다.
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
... 의 치수는 증가하였습니다. /감소하였습니다. /변동이 없습니다.
Used to further describe data, and any relevant trends
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
통계자료에 따르면, ...와 ... 사이의 숫자는 두배가 되었습니다./ 반으로 줄었습니다.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
숫자들을 보시면, ....에서 ... 로 꾸준히 증가/감소 하고 있음을 알 수 있습니다.
Used to further describe data, and any relevant trends
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
...의 숫자들은 ...에 따라 증가/감소 하였습니다.
Used to further describe data, and any relevant trends
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
...에서 ... 년 사이, ...의 숫자들이 증가하였음을/감소하였음을/ 지속적으로 유지된것을 볼 수 있습니다.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
...estis pozitive korelaciita kun...
...와 ...는 서로 정비례 관계를 갖고 있습니다.
Used to describe the relationship between two sets of data
Kiel antaŭdiris,...
예상 했던 데로, ...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
연구 결과는 X의 주장과 ... 점에서 일치합니다.
Used to compare your results with someone else's
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
이 결과는 ... 한 X의 주장을 한층 더 강화시켜 줍니다.
Used to show that your results are consistent with someone else's
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
X의 결과와 일치하는 이 결과는 ...와 ...가 상호 정비례 관계에 있음을 다시 한번 확인시켜 줍니다.
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

La statistikoj montras, ke...
통계자료에 따르면...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Laŭ la statistiko...
통계에 의하면,
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
통계자료를 보게 되면, .... 을 볼 수 있습니다.
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Statistike parolante...
통계적으로 말하면,
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
통계자료를 고려해 볼 때, 우리는 ... 을 추측할 수 있습니다.
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
이 연구가 의미하는 바는 명확합니다. 첫째로, ....은 비판적이라는 것입니다. 왜냐하면,
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
현재 이 연구는 현실성 또한 갖고 있습니다. 우선, ....은 전략가들의 관심을 집중시키며, 쉽게 이해되고 있습니다.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results