Swedish | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

Ĝi povas esti vidita de... tio...
Det framgår av ... att ...
Used to describe raw data
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Used to describe raw data
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Used to describe raw data
La ciferoj malkaŝas, ke...
Siffrorna avslöjar att ...
Used to describe raw data
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Used to describe raw data
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Used to describe raw data that is especially important
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Used to further describe data, and any relevant trends
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Used to further describe data, and any relevant trends
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Used to further describe data, and any relevant trends
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
...estis pozitive korelaciita kun...
... var positivt korrelerade med ....
Used to describe the relationship between two sets of data
Kiel antaŭdiris,...
Som förutspått, ...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Used to compare your results with someone else's
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Used to show that your results are consistent with someone else's
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

La statistikoj montras, ke...
Statistiken visar att ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Laŭ la statistiko...
Enligt statistiken ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Statistike parolante...
Rent statistiskt sett ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results