Vietnamese | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

Ĝi povas esti vidita de... tio...
Nhìn vào..., ta có thể thấy...
Used to describe raw data
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Từ..., ta có thể thấy rằng...
Used to describe raw data
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Các dữ liệu cho thấy...
Used to describe raw data
La ciferoj malkaŝas, ke...
Các số liệu chỉ ra rằng...
Used to describe raw data
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Từ dữ liệu, ta có thể thấy...
Used to describe raw data
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Đáng chú ý là...
Used to describe raw data that is especially important
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Kết quả nghiên cứu cho thấy...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
Số/Lượng... tăng/giảm/không thay đổi.
Used to further describe data, and any relevant trends
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
Thống kê cho thấy số/lượng... từ... đến... đã tăng gấp đôi/giảm một nửa.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Số liệu cho thấy xu hướng tăng/giảm đều từ... cho đến...
Used to further describe data, and any relevant trends
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
Số/Lượng... tăng/giảm theo...
Used to further describe data, and any relevant trends
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Trong khoảng thời gian từ... đến..., có thể thấy rằng số/lượng... đã tăng/giảm/không thay đổi.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
...estis pozitive korelaciita kun...
... tỉ lệ thuận với...
Used to describe the relationship between two sets of data
Kiel antaŭdiris,...
Như dự đoán,...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Kết quả nghiên cứu cho thấy..., nhất quán với số liệu của X.
Used to compare your results with someone else's
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Số liệu này một lần nữa khẳng định kết luận của X rằng...
Used to show that your results are consistent with someone else's
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
Nghiên cứu đã đi đến kết luận tương tự như của X rằng... tỉ lệ thuận với...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

La statistikoj montras, ke...
Số liệu chỉ ra rằng...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Laŭ la statistiko...
Theo như số liệu cho thấy,...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Nhìn vào số liệu này, ta có thể kết luận rằng...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Statistike parolante...
Dựa trên số liệu, ta có thể kết luận...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Sau khi xem xét các số liệu này, ta có thể đi đến kết luận...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Từ nghiên cứu này, ta có thể đi đến nhiều kết luận. Thứ nhất,... là vô cùng quan trọng bởi vì...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
Nghiên cứu này còn mang lại nhiều ứng dụng thực tiễn. Trước hết,... rất dễ hiểu và có ý nghĩa đối với các nhà chiến lược học.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results