Chinese | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

... on nähtävissä, että...
从...可以看出...
Used to describe raw data
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
从...可以看出...
Used to describe raw data
Aineisto viittaa siihen, että...
这些数据可以表明...
Used to describe raw data
Luvut osoittavat, että...
数据表明...
Used to describe raw data
Lukujen perusteella on selvää, että...
从这些数据可以看出...
Used to describe raw data
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
几个值得注意的结果是...
Used to describe raw data that is especially important
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
目前研究结果表明...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
...的数字上升/下降/保持不变。
Used to further describe data, and any relevant trends
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Used to further describe data, and any relevant trends
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
与...有关的数据...上升/下降了
Used to further describe data, and any relevant trends
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
...和...呈正相关
Used to describe the relationship between two sets of data
Kuten ennustettu, ...
正如所预测的,...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
这一发现和X的论点是一致的,即...
Used to compare your results with someone else's
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
此发现进一步确认X的主张,即...
Used to show that your results are consistent with someone else's
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
与X的发现一致,...和...呈正相关
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

Tilastot näyttävät, että...
统计数据显示...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Tilastojen mukaan...
根据数据统计,...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
通过数据统计,可以看出...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Tilastollisesti puhuen...
据数据统计,...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
据统计数据,我们可以推测...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results