Italian | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

... on nähtävissä, että...
Dall'osservazione dei dati si registra...
Used to describe raw data
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Come si può osservare da...., ...
Used to describe raw data
Aineisto viittaa siihen, että...
I dati sembrano suggerire che...
Used to describe raw data
Luvut osoittavat, että...
I grafici rivelano che...
Used to describe raw data
Lukujen perusteella on selvää, että...
Dal grafico si rende evidente che...
Used to describe raw data
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Alcuni dati degni di nota sono...
Used to describe raw data that is especially important
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Used to further describe data, and any relevant trends
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Used to further describe data, and any relevant trends
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Used to further describe data, and any relevant trends
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
... è direttamente proporzionale a...
Used to describe the relationship between two sets of data
Kuten ennustettu, ...
Come già annunciato...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Used to compare your results with someone else's
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Used to show that your results are consistent with someone else's
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

Tilastot näyttävät, että...
La statistica mostra che...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Tilastojen mukaan...
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Tilastollisesti puhuen...
Parlando in termini statistici...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results