Korean | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

... on nähtävissä, että...
...에서 ....를 볼 수 있습니다.
Used to describe raw data
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
...에서 보다시피, ...
Used to describe raw data
Aineisto viittaa siihen, että...
이 자료는 ...을 제시하고 있습니다.
Used to describe raw data
Luvut osoittavat, että...
이 숫자들은 ... 을 보여주고 있습니다.
Used to describe raw data
Lukujen perusteella on selvää, että...
이 숫자들을 통해, ....가 명백함을 볼 수 있습니다.
Used to describe raw data
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
몇몇 눈에 띄는 결과는 ... 입니다.
Used to describe raw data that is especially important
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
오늘날의 연구 결과는 ... 을 설명해주고 있습니다.
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
... 의 치수는 증가하였습니다. /감소하였습니다. /변동이 없습니다.
Used to further describe data, and any relevant trends
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
통계자료에 따르면, ...와 ... 사이의 숫자는 두배가 되었습니다./ 반으로 줄었습니다.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
숫자들을 보시면, ....에서 ... 로 꾸준히 증가/감소 하고 있음을 알 수 있습니다.
Used to further describe data, and any relevant trends
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
...의 숫자들은 ...에 따라 증가/감소 하였습니다.
Used to further describe data, and any relevant trends
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
...에서 ... 년 사이, ...의 숫자들이 증가하였음을/감소하였음을/ 지속적으로 유지된것을 볼 수 있습니다.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
...와 ...는 서로 정비례 관계를 갖고 있습니다.
Used to describe the relationship between two sets of data
Kuten ennustettu, ...
예상 했던 데로, ...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
연구 결과는 X의 주장과 ... 점에서 일치합니다.
Used to compare your results with someone else's
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
이 결과는 ... 한 X의 주장을 한층 더 강화시켜 줍니다.
Used to show that your results are consistent with someone else's
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
X의 결과와 일치하는 이 결과는 ...와 ...가 상호 정비례 관계에 있음을 다시 한번 확인시켜 줍니다.
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

Tilastot näyttävät, että...
통계자료에 따르면...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Tilastojen mukaan...
통계에 의하면,
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
통계자료를 보게 되면, .... 을 볼 수 있습니다.
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Tilastollisesti puhuen...
통계적으로 말하면,
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
통계자료를 고려해 볼 때, 우리는 ... 을 추측할 수 있습니다.
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
이 연구가 의미하는 바는 명확합니다. 첫째로, ....은 비판적이라는 것입니다. 왜냐하면,
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
현재 이 연구는 현실성 또한 갖고 있습니다. 우선, ....은 전략가들의 관심을 집중시키며, 쉽게 이해되고 있습니다.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results