Portuguese | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

... on nähtävissä, että...
Pode ser visto de/do/da...que...
Used to describe raw data
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Como pode ser observado em/no/na...
Used to describe raw data
Aineisto viittaa siihen, että...
Os dados sugerem que...
Used to describe raw data
Luvut osoittavat, että...
A figura revela que...
Used to describe raw data
Lukujen perusteella on selvää, että...
De acordo com as figuras, é evidente que...
Used to describe raw data
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Alguns números significativos foram...
Used to describe raw data that is especially important
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Os resultados do presente estudo demostram que...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Used to further describe data, and any relevant trends
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
As estatísticas mostram que o número de... entre ... e ... duplicou/ caiu pela metade.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Os números mostram um aumento/ uma diminuição estável de...para...
Used to further describe data, and any relevant trends
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
O número de...aumentou/ decresceu em comparação à/ao...
Used to further describe data, and any relevant trends
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Entre...e..., pode-se perceber claramente que o número de...aumentou/ diminuiu/ manteve-se o mesmo.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
...foi positivamente correlacionado com...
Used to describe the relationship between two sets of data
Kuten ennustettu, ...
Como previsto,...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Este resultado é consistente com a alegação de X que...
Used to compare your results with someone else's
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Este resultado reinforça a afirmação de X que...
Used to show that your results are consistent with someone else's
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

Tilastot näyttävät, että...
As estatísticas mostram que...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Tilastojen mukaan...
De acordo com as estatísticas...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Quando se observa as estatísticas, pode-se ver que...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Tilastollisesti puhuen...
Estatisticamente falando...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Levando-se em consideração os dados estatísticos, pode-se deduzir que...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
As implicações desta pesquisa são múltiplas. Primeiro,...é decisivo porque...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
O presente estudo também traz implicações práticas. Primeiro,...é intuitivamente atraente e facilmente entendido por estrategistas.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results