Russian | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

... on nähtävissä, että...
Это можно предположить, исходя из того, что...
Used to describe raw data
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Как можно заметить, исходя из..., ...
Used to describe raw data
Aineisto viittaa siihen, että...
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Used to describe raw data
Luvut osoittavat, että...
Цифровые данные обнаруживают, что...
Used to describe raw data
Lukujen perusteella on selvää, että...
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Used to describe raw data
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Used to describe raw data that is especially important
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Used to further describe data, and any relevant trends
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Used to further describe data, and any relevant trends
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Used to further describe data, and any relevant trends
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
... хорошо сочеталось с ...
Used to describe the relationship between two sets of data
Kuten ennustettu, ...
Как мы и предполагали...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Used to compare your results with someone else's
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Used to show that your results are consistent with someone else's
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

Tilastot näyttävät, että...
Статистика показывает, что...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Tilastojen mukaan...
Согласно статистике...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Tilastollisesti puhuen...
Статистиически...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results