Spanish | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

... on nähtävissä, että...
A partir de... se puede observar que...
Used to describe raw data
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Como se puede ver en...
Used to describe raw data
Aineisto viittaa siihen, että...
Los datos parecen sugerir que...
Used to describe raw data
Luvut osoittavat, että...
La figuras revelan que...
Used to describe raw data
Lukujen perusteella on selvää, että...
Con base en las figuras se puede notar que...
Used to describe raw data
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Varios resultados relevantes fueron...
Used to describe raw data that is especially important
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Los resultados del presente estudio demuestran que...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
Used to further describe data, and any relevant trends
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
Used to further describe data, and any relevant trends
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
Used to further describe data, and any relevant trends
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
... fue asociado positivamente con...
Used to describe the relationship between two sets of data
Kuten ennustettu, ...
Como se predijo...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
Used to compare your results with someone else's
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
Used to show that your results are consistent with someone else's
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

Tilastot näyttävät, että...
Las estadísticas muestran que...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Tilastojen mukaan...
Según las estadísticas,...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Tilastollisesti puhuen...
Desde el punto de vista estadístico...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results