Swedish | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

On peut voir avec... que...
Det framgår av ... att ...
Used to describe raw data
Comme il peut être vu avec..., ...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Used to describe raw data
Les informations semblent suggérer que...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Used to describe raw data
Les chiffres révèlent que...
Siffrorna avslöjar att ...
Used to describe raw data
Au regard des chiffres, il est clair que...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Used to describe raw data
Plusieurs résultats notables furent...
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Used to describe raw data that is especially important
Les résultats de la présente étude démontrent que...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

Le nombre de... a augmenté/diminué/est resté stable.
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Used to further describe data, and any relevant trends
Les statistiques montrent que le nombre de... entre... et...ont doublé/diminué de moitié.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Les chiffres montrent une augmentation/diminution constante de... à...
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Used to further describe data, and any relevant trends
Le nombre de... est en hausse/baisse en corrélation avec...
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Used to further describe data, and any relevant trends
Entre... et..., on peut voir que le nombre de... a augmenté/diminué/ est resté le même.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Une corrélation fut établie entre...et...
... var positivt korrelerade med ....
Used to describe the relationship between two sets of data
Comme prévu, ...
Som förutspått, ...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Cette découverte est en accord avec celle de X qui dit que...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Used to compare your results with someone else's
Cette découverte renforce l'affirmation de X sur...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Used to show that your results are consistent with someone else's
En cohérence avec les conclusions de X, ...est en lien direct avec...
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

Les statistiques montrent que...
Statistiken visar att ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Selon les statistiques...
Enligt statistiken ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Au regard des statistiques, on peut observer que...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Statistiquement parlant...
Rent statistiskt sett ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
En prenant en considération les données statistiques, on peut prévoir que...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Les implications de ce travail de recherche sont multiples. Premièrement, ...est crucial parce que...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
L'étude actuelle montre également des implications stratégiques. Premièrement, ...est très intéressant et facile à comprendre par les stratèges.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results