Swedish | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

Dall'osservazione dei dati si registra...
Det framgår av ... att ...
Used to describe raw data
Come si può osservare da...., ...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Used to describe raw data
I dati sembrano suggerire che...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Used to describe raw data
I grafici rivelano che...
Siffrorna avslöjar att ...
Used to describe raw data
Dal grafico si rende evidente che...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Used to describe raw data
Alcuni dati degni di nota sono...
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Used to describe raw data that is especially important
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Used to further describe data, and any relevant trends
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Used to further describe data, and any relevant trends
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Used to further describe data, and any relevant trends
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
... è direttamente proporzionale a...
... var positivt korrelerade med ....
Used to describe the relationship between two sets of data
Come già annunciato...
Som förutspått, ...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Used to compare your results with someone else's
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Used to show that your results are consistent with someone else's
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

La statistica mostra che...
Statistiken visar att ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Enligt statistiken ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Parlando in termini statistici...
Rent statistiskt sett ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results