Swedish | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Det framgår av ... att ...
Used to describe raw data
・・・・に見られるように、・・・・
Enligt vad som framgår av ..., ...
Used to describe raw data
このデータはおそらく・・・・を示している。
Uppgifterna verkar antyda att ...
Used to describe raw data
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Siffrorna avslöjar att ...
Used to describe raw data
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Used to describe raw data
・・・・という注目すべき結果になった。
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Used to describe raw data that is especially important
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Resultaten från denna studie visar på att ...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Used to further describe data, and any relevant trends
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Used to further describe data, and any relevant trends
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Used to further describe data, and any relevant trends
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
・・・・は確かに・・・・と関係している。
... var positivt korrelerade med ....
Used to describe the relationship between two sets of data
予想通り、・・・・
Som förutspått, ...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Used to compare your results with someone else's
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Used to show that your results are consistent with someone else's
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

・・・・ということをこの統計は示している。
Statistiken visar att ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
統計によると、・・・・
Enligt statistiken ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
統計的に見て、・・・・
Rent statistiskt sett ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results