Turkish | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

...에서 ....를 볼 수 있습니다.
...'den görülebileceği üzere ...
Used to describe raw data
...에서 보다시피, ...
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Used to describe raw data
이 자료는 ...을 제시하고 있습니다.
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Used to describe raw data
이 숫자들은 ... 을 보여주고 있습니다.
Sayılar gösteriyor ki ...
Used to describe raw data
이 숫자들을 통해, ....가 명백함을 볼 수 있습니다.
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Used to describe raw data
몇몇 눈에 띄는 결과는 ... 입니다.
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Used to describe raw data that is especially important
오늘날의 연구 결과는 ... 을 설명해주고 있습니다.
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

... 의 치수는 증가하였습니다. /감소하였습니다. /변동이 없습니다.
... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Used to further describe data, and any relevant trends
통계자료에 따르면, ...와 ... 사이의 숫자는 두배가 되었습니다./ 반으로 줄었습니다.
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
숫자들을 보시면, ....에서 ... 로 꾸준히 증가/감소 하고 있음을 알 수 있습니다.
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Used to further describe data, and any relevant trends
...의 숫자들은 ...에 따라 증가/감소 하였습니다.
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Used to further describe data, and any relevant trends
...에서 ... 년 사이, ...의 숫자들이 증가하였음을/감소하였음을/ 지속적으로 유지된것을 볼 수 있습니다.
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
...와 ...는 서로 정비례 관계를 갖고 있습니다.
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
Used to describe the relationship between two sets of data
예상 했던 데로, ...
Tahmin edildiği üzere ...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
연구 결과는 X의 주장과 ... 점에서 일치합니다.
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Used to compare your results with someone else's
이 결과는 ... 한 X의 주장을 한층 더 강화시켜 줍니다.
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Used to show that your results are consistent with someone else's
X의 결과와 일치하는 이 결과는 ...와 ...가 상호 정비례 관계에 있음을 다시 한번 확인시켜 줍니다.
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

통계자료에 따르면...
İstatistikler gösteriyor ki ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
통계에 의하면,
İstatistiklere göre ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
통계자료를 보게 되면, .... 을 볼 수 있습니다.
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
통계적으로 말하면,
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
통계자료를 고려해 볼 때, 우리는 ... 을 추측할 수 있습니다.
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
이 연구가 의미하는 바는 명확합니다. 첫째로, ....은 비판적이라는 것입니다. 왜냐하면,
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
현재 이 연구는 현실성 또한 갖고 있습니다. 우선, ....은 전략가들의 관심을 집중시키며, 쉽게 이해되고 있습니다.
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results