Dutch | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

Patrząc na ... można zauważyć, że...
Uit ... blijkt dat ...
Used to describe raw data
Jak można zauważyć na... , ...
Zoals ... aantoont, ...
Used to describe raw data
Dane te zdają się sugerować, że...
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Used to describe raw data
Dane wykazują, że...
De cijfers onthullen dat ...
Used to describe raw data
Z danych wynika, że...
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Used to describe raw data
Kilka godnych uwagi wyników...
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Used to describe raw data that is especially important
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Used to further describe data, and any relevant trends
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Used to further describe data, and any relevant trends
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Used to further describe data, and any relevant trends
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
...był dodatnio skorelowany z...
... verhoudt zich positief tot ...
Used to describe the relationship between two sets of data
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Zoals voorspeld, ...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Used to compare your results with someone else's
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Used to show that your results are consistent with someone else's
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

Statystyki pokazują, że...
De statistieken tonen aan dat ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Według statystyk...
Volgens de statistieken ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Statystycznie rzecz biorąc...
Statistisch gezien ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results