Hungarian | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

Patrząc na ... można zauważyć, że...
Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Used to describe raw data
Jak można zauważyć na... , ...
Amint látható ....
Used to describe raw data
Dane te zdają się sugerować, że...
Az adatok alapján ...
Used to describe raw data
Dane wykazują, że...
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Used to describe raw data
Z danych wynika, że...
Az ábrákon látható, hogy ...
Used to describe raw data
Kilka godnych uwagi wyników...
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Used to describe raw data that is especially important
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Used to further describe data, and any relevant trends
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Used to further describe data, and any relevant trends
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Used to further describe data, and any relevant trends
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
...był dodatnio skorelowany z...
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
Used to describe the relationship between two sets of data
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Ahogy várható volt ....
Used to further describe data, and confirm your original predictions
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Used to compare your results with someone else's
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Used to show that your results are consistent with someone else's
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

Statystyki pokazują, że...
A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Według statystyk...
A statisztikák szerint ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Statystycznie rzecz biorąc...
Statisztikai szempontból ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results