Italian | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

Patrząc na ... można zauważyć, że...
Dall'osservazione dei dati si registra...
Used to describe raw data
Jak można zauważyć na... , ...
Come si può osservare da...., ...
Used to describe raw data
Dane te zdają się sugerować, że...
I dati sembrano suggerire che...
Used to describe raw data
Dane wykazują, że...
I grafici rivelano che...
Used to describe raw data
Z danych wynika, że...
Dal grafico si rende evidente che...
Used to describe raw data
Kilka godnych uwagi wyników...
Alcuni dati degni di nota sono...
Used to describe raw data that is especially important
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Used to further describe data, and any relevant trends
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Used to further describe data, and any relevant trends
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Used to further describe data, and any relevant trends
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
...był dodatnio skorelowany z...
... è direttamente proporzionale a...
Used to describe the relationship between two sets of data
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Come già annunciato...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Used to compare your results with someone else's
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Used to show that your results are consistent with someone else's
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

Statystyki pokazują, że...
La statistica mostra che...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Według statystyk...
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Statystycznie rzecz biorąc...
Parlando in termini statistici...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results