Korean | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

Patrząc na ... można zauważyć, że...
...에서 ....를 볼 수 있습니다.
Used to describe raw data
Jak można zauważyć na... , ...
...에서 보다시피, ...
Used to describe raw data
Dane te zdają się sugerować, że...
이 자료는 ...을 제시하고 있습니다.
Used to describe raw data
Dane wykazują, że...
이 숫자들은 ... 을 보여주고 있습니다.
Used to describe raw data
Z danych wynika, że...
이 숫자들을 통해, ....가 명백함을 볼 수 있습니다.
Used to describe raw data
Kilka godnych uwagi wyników...
몇몇 눈에 띄는 결과는 ... 입니다.
Used to describe raw data that is especially important
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
오늘날의 연구 결과는 ... 을 설명해주고 있습니다.
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
... 의 치수는 증가하였습니다. /감소하였습니다. /변동이 없습니다.
Used to further describe data, and any relevant trends
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
통계자료에 따르면, ...와 ... 사이의 숫자는 두배가 되었습니다./ 반으로 줄었습니다.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
숫자들을 보시면, ....에서 ... 로 꾸준히 증가/감소 하고 있음을 알 수 있습니다.
Used to further describe data, and any relevant trends
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
...의 숫자들은 ...에 따라 증가/감소 하였습니다.
Used to further describe data, and any relevant trends
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
...에서 ... 년 사이, ...의 숫자들이 증가하였음을/감소하였음을/ 지속적으로 유지된것을 볼 수 있습니다.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
...był dodatnio skorelowany z...
...와 ...는 서로 정비례 관계를 갖고 있습니다.
Used to describe the relationship between two sets of data
Jak przewidywałem/przewidziałem...
예상 했던 데로, ...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
연구 결과는 X의 주장과 ... 점에서 일치합니다.
Used to compare your results with someone else's
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
이 결과는 ... 한 X의 주장을 한층 더 강화시켜 줍니다.
Used to show that your results are consistent with someone else's
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
X의 결과와 일치하는 이 결과는 ...와 ...가 상호 정비례 관계에 있음을 다시 한번 확인시켜 줍니다.
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

Statystyki pokazują, że...
통계자료에 따르면...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Według statystyk...
통계에 의하면,
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
통계자료를 보게 되면, .... 을 볼 수 있습니다.
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Statystycznie rzecz biorąc...
통계적으로 말하면,
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
통계자료를 고려해 볼 때, 우리는 ... 을 추측할 수 있습니다.
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
이 연구가 의미하는 바는 명확합니다. 첫째로, ....은 비판적이라는 것입니다. 왜냐하면,
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
현재 이 연구는 현실성 또한 갖고 있습니다. 우선, ....은 전략가들의 관심을 집중시키며, 쉽게 이해되고 있습니다.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results