Spanish | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

Patrząc na ... można zauważyć, że...
A partir de... se puede observar que...
Used to describe raw data
Jak można zauważyć na... , ...
Como se puede ver en...
Used to describe raw data
Dane te zdają się sugerować, że...
Los datos parecen sugerir que...
Used to describe raw data
Dane wykazują, że...
La figuras revelan que...
Used to describe raw data
Z danych wynika, że...
Con base en las figuras se puede notar que...
Used to describe raw data
Kilka godnych uwagi wyników...
Varios resultados relevantes fueron...
Used to describe raw data that is especially important
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Los resultados del presente estudio demuestran que...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
Used to further describe data, and any relevant trends
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
Used to further describe data, and any relevant trends
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
Used to further describe data, and any relevant trends
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
...był dodatnio skorelowany z...
... fue asociado positivamente con...
Used to describe the relationship between two sets of data
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Como se predijo...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
Used to compare your results with someone else's
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
Used to show that your results are consistent with someone else's
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

Statystyki pokazują, że...
Las estadísticas muestran que...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Według statystyk...
Según las estadísticas,...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Statystycznie rzecz biorąc...
Desde el punto de vista estadístico...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results