Swedish | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

Patrząc na ... można zauważyć, że...
Det framgår av ... att ...
Used to describe raw data
Jak można zauważyć na... , ...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Used to describe raw data
Dane te zdają się sugerować, że...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Used to describe raw data
Dane wykazują, że...
Siffrorna avslöjar att ...
Used to describe raw data
Z danych wynika, że...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Used to describe raw data
Kilka godnych uwagi wyników...
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Used to describe raw data that is especially important
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Used to further describe data, and any relevant trends
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Used to further describe data, and any relevant trends
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Used to further describe data, and any relevant trends
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
...był dodatnio skorelowany z...
... var positivt korrelerade med ....
Used to describe the relationship between two sets of data
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Som förutspått, ...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Used to compare your results with someone else's
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Used to show that your results are consistent with someone else's
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

Statystyki pokazują, że...
Statistiken visar att ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Według statystyk...
Enligt statistiken ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Statystycznie rzecz biorąc...
Rent statistiskt sett ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results