Swedish | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

Pode ser visto de/do/da...que...
Det framgår av ... att ...
Used to describe raw data
Como pode ser observado em/no/na...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Used to describe raw data
Os dados sugerem que...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Used to describe raw data
A figura revela que...
Siffrorna avslöjar att ...
Used to describe raw data
De acordo com as figuras, é evidente que...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Used to describe raw data
Alguns números significativos foram...
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Used to describe raw data that is especially important
Os resultados do presente estudo demostram que...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Used to further describe data, and any relevant trends
As estatísticas mostram que o número de... entre ... e ... duplicou/ caiu pela metade.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Os números mostram um aumento/ uma diminuição estável de...para...
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Used to further describe data, and any relevant trends
O número de...aumentou/ decresceu em comparação à/ao...
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Used to further describe data, and any relevant trends
Entre...e..., pode-se perceber claramente que o número de...aumentou/ diminuiu/ manteve-se o mesmo.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
...foi positivamente correlacionado com...
... var positivt korrelerade med ....
Used to describe the relationship between two sets of data
Como previsto,...
Som förutspått, ...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Este resultado é consistente com a alegação de X que...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Used to compare your results with someone else's
Este resultado reinforça a afirmação de X que...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Used to show that your results are consistent with someone else's
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

As estatísticas mostram que...
Statistiken visar att ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
De acordo com as estatísticas...
Enligt statistiken ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Quando se observa as estatísticas, pode-se ver que...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Estatisticamente falando...
Rent statistiskt sett ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Levando-se em consideração os dados estatísticos, pode-se deduzir que...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
As implicações desta pesquisa são múltiplas. Primeiro,...é decisivo porque...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
O presente estudo também traz implicações práticas. Primeiro,...é intuitivamente atraente e facilmente entendido por estrategistas.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results