English | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

Din faptul că...reiese...
It can be seen from… that…
Used to describe raw data
După cum putem observa din...,....
As can be seen from…, …
Used to describe raw data
Datele par să sugereze faptul că...
The data would seem to suggest that…
Used to describe raw data
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
The figures reveal that…
Used to describe raw data
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
From the figures it is apparent that…
Used to describe raw data
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Several noteworthy results were…
Used to describe raw data that is especially important
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
The results of the present study demonstrate that…
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Used to further describe data, and any relevant trends
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Used to further describe data, and any relevant trends
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Used to further describe data, and any relevant trends
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
...a fost corelat pozitiv cu...
...was positively correlated with…
Used to describe the relationship between two sets of data
După cum am anticipat,...
As predicted, …
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
This finding is consistent with X's contention that…
Used to compare your results with someone else's
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
This finding reinforces X's assertion that…
Used to show that your results are consistent with someone else's
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

Statisticile demonstrează faptul că...
The statistics show that…
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Conform statisticilor...
According to the statistics…
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
When one looks at the statistics, one can see that…
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Din punct de vedere statistic...
Statistically speaking…
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results