Swedish | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

Din faptul că...reiese...
Det framgår av ... att ...
Used to describe raw data
După cum putem observa din...,....
Enligt vad som framgår av ..., ...
Used to describe raw data
Datele par să sugereze faptul că...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Used to describe raw data
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Siffrorna avslöjar att ...
Used to describe raw data
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Used to describe raw data
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Used to describe raw data that is especially important
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Used to further describe data, and any relevant trends
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Used to further describe data, and any relevant trends
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Used to further describe data, and any relevant trends
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
...a fost corelat pozitiv cu...
... var positivt korrelerade med ....
Used to describe the relationship between two sets of data
După cum am anticipat,...
Som förutspått, ...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Used to compare your results with someone else's
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Used to show that your results are consistent with someone else's
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

Statisticile demonstrează faptul că...
Statistiken visar att ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Conform statisticilor...
Enligt statistiken ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Din punct de vedere statistic...
Rent statistiskt sett ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results