Swedish | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

Это можно предположить, исходя из того, что...
Det framgår av ... att ...
Used to describe raw data
Как можно заметить, исходя из..., ...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Used to describe raw data
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Used to describe raw data
Цифровые данные обнаруживают, что...
Siffrorna avslöjar att ...
Used to describe raw data
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Used to describe raw data
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Used to describe raw data that is especially important
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Used to further describe data, and any relevant trends
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Used to further describe data, and any relevant trends
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Used to further describe data, and any relevant trends
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
... хорошо сочеталось с ...
... var positivt korrelerade med ....
Used to describe the relationship between two sets of data
Как мы и предполагали...
Som förutspått, ...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Used to compare your results with someone else's
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Used to show that your results are consistent with someone else's
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

Статистика показывает, что...
Statistiken visar att ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Согласно статистике...
Enligt statistiken ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Статистиически...
Rent statistiskt sett ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results