Chinese | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

Det framgår av ... att ...
从...可以看出...
Used to describe raw data
Enligt vad som framgår av ..., ...
从...可以看出...
Used to describe raw data
Uppgifterna verkar antyda att ...
这些数据可以表明...
Used to describe raw data
Siffrorna avslöjar att ...
数据表明...
Used to describe raw data
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
从这些数据可以看出...
Used to describe raw data
Några anmärkningsvärda resultat är ...
几个值得注意的结果是...
Used to describe raw data that is especially important
Resultaten från denna studie visar på att ...
目前研究结果表明...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
...的数字上升/下降/保持不变。
Used to further describe data, and any relevant trends
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Used to further describe data, and any relevant trends
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
与...有关的数据...上升/下降了
Used to further describe data, and any relevant trends
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
... var positivt korrelerade med ....
...和...呈正相关
Used to describe the relationship between two sets of data
Som förutspått, ...
正如所预测的,...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
这一发现和X的论点是一致的,即...
Used to compare your results with someone else's
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
此发现进一步确认X的主张,即...
Used to show that your results are consistent with someone else's
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
与X的发现一致,...和...呈正相关
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

Statistiken visar att ...
统计数据显示...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Enligt statistiken ...
根据数据统计,...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
通过数据统计,可以看出...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Rent statistiskt sett ...
据数据统计,...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
据统计数据,我们可以推测...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results