Danish | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

Det framgår av ... att ...
Det kan ses ud fra... at...
Used to describe raw data
Enligt vad som framgår av ..., ...
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Used to describe raw data
Uppgifterna verkar antyda att ...
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Used to describe raw data
Siffrorna avslöjar att ...
Figurerne afslører at...
Used to describe raw data
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Used to describe raw data
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Used to describe raw data that is especially important
Resultaten från denna studie visar på att ...
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Used to further describe data, and any relevant trends
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Used to further describe data, and any relevant trends
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Used to further describe data, and any relevant trends
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
... var positivt korrelerade med ....
... var absolut korreleret med...
Used to describe the relationship between two sets of data
Som förutspått, ...
Som forudset,...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Used to compare your results with someone else's
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Used to show that your results are consistent with someone else's
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

Statistiken visar att ...
Statistikkerne viser at...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Enligt statistiken ...
I følge statistikkerne...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Rent statistiskt sett ...
Statistisk set...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results