Dutch | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

Det framgår av ... att ...
Uit ... blijkt dat ...
Used to describe raw data
Enligt vad som framgår av ..., ...
Zoals ... aantoont, ...
Used to describe raw data
Uppgifterna verkar antyda att ...
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Used to describe raw data
Siffrorna avslöjar att ...
De cijfers onthullen dat ...
Used to describe raw data
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Used to describe raw data
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Used to describe raw data that is especially important
Resultaten från denna studie visar på att ...
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Used to further describe data, and any relevant trends
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Used to further describe data, and any relevant trends
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Used to further describe data, and any relevant trends
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
... var positivt korrelerade med ....
... verhoudt zich positief tot ...
Used to describe the relationship between two sets of data
Som förutspått, ...
Zoals voorspeld, ...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Used to compare your results with someone else's
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Used to show that your results are consistent with someone else's
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

Statistiken visar att ...
De statistieken tonen aan dat ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Enligt statistiken ...
Volgens de statistieken ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Rent statistiskt sett ...
Statistisch gezien ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results