English | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

Det framgår av ... att ...
It can be seen from… that…
Used to describe raw data
Enligt vad som framgår av ..., ...
As can be seen from…, …
Used to describe raw data
Uppgifterna verkar antyda att ...
The data would seem to suggest that…
Used to describe raw data
Siffrorna avslöjar att ...
The figures reveal that…
Used to describe raw data
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
From the figures it is apparent that…
Used to describe raw data
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Several noteworthy results were…
Used to describe raw data that is especially important
Resultaten från denna studie visar på att ...
The results of the present study demonstrate that…
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Used to further describe data, and any relevant trends
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Used to further describe data, and any relevant trends
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Used to further describe data, and any relevant trends
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
... var positivt korrelerade med ....
...was positively correlated with…
Used to describe the relationship between two sets of data
Som förutspått, ...
As predicted, …
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
This finding is consistent with X's contention that…
Used to compare your results with someone else's
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
This finding reinforces X's assertion that…
Used to show that your results are consistent with someone else's
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

Statistiken visar att ...
The statistics show that…
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Enligt statistiken ...
According to the statistics…
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
When one looks at the statistics, one can see that…
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Rent statistiskt sett ...
Statistically speaking…
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results