Finnish | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

Det framgår av ... att ...
... on nähtävissä, että...
Used to describe raw data
Enligt vad som framgår av ..., ...
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Used to describe raw data
Uppgifterna verkar antyda att ...
Aineisto viittaa siihen, että...
Used to describe raw data
Siffrorna avslöjar att ...
Luvut osoittavat, että...
Used to describe raw data
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Lukujen perusteella on selvää, että...
Used to describe raw data
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Used to describe raw data that is especially important
Resultaten från denna studie visar på att ...
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Used to further describe data, and any relevant trends
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Used to further describe data, and any relevant trends
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Used to further describe data, and any relevant trends
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
... var positivt korrelerade med ....
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
Used to describe the relationship between two sets of data
Som förutspått, ...
Kuten ennustettu, ...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Used to compare your results with someone else's
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Used to show that your results are consistent with someone else's
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

Statistiken visar att ...
Tilastot näyttävät, että...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Enligt statistiken ...
Tilastojen mukaan...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Rent statistiskt sett ...
Tilastollisesti puhuen...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results