French | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

Det framgår av ... att ...
On peut voir avec... que...
Used to describe raw data
Enligt vad som framgår av ..., ...
Comme il peut être vu avec..., ...
Used to describe raw data
Uppgifterna verkar antyda att ...
Les informations semblent suggérer que...
Used to describe raw data
Siffrorna avslöjar att ...
Les chiffres révèlent que...
Used to describe raw data
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Au regard des chiffres, il est clair que...
Used to describe raw data
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Plusieurs résultats notables furent...
Used to describe raw data that is especially important
Resultaten från denna studie visar på att ...
Les résultats de la présente étude démontrent que...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Le nombre de... a augmenté/diminué/est resté stable.
Used to further describe data, and any relevant trends
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Les statistiques montrent que le nombre de... entre... et...ont doublé/diminué de moitié.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Les chiffres montrent une augmentation/diminution constante de... à...
Used to further describe data, and any relevant trends
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Le nombre de... est en hausse/baisse en corrélation avec...
Used to further describe data, and any relevant trends
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Entre... et..., on peut voir que le nombre de... a augmenté/diminué/ est resté le même.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
... var positivt korrelerade med ....
Une corrélation fut établie entre...et...
Used to describe the relationship between two sets of data
Som förutspått, ...
Comme prévu, ...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Cette découverte est en accord avec celle de X qui dit que...
Used to compare your results with someone else's
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Cette découverte renforce l'affirmation de X sur...
Used to show that your results are consistent with someone else's
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
En cohérence avec les conclusions de X, ...est en lien direct avec...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

Statistiken visar att ...
Les statistiques montrent que...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Enligt statistiken ...
Selon les statistiques...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Au regard des statistiques, on peut observer que...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Rent statistiskt sett ...
Statistiquement parlant...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
En prenant en considération les données statistiques, on peut prévoir que...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Les implications de ce travail de recherche sont multiples. Premièrement, ...est crucial parce que...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
L'étude actuelle montre également des implications stratégiques. Premièrement, ...est très intéressant et facile à comprendre par les stratèges.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results