Hungarian | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

Det framgår av ... att ...
Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Used to describe raw data
Enligt vad som framgår av ..., ...
Amint látható ....
Used to describe raw data
Uppgifterna verkar antyda att ...
Az adatok alapján ...
Used to describe raw data
Siffrorna avslöjar att ...
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Used to describe raw data
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Az ábrákon látható, hogy ...
Used to describe raw data
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Used to describe raw data that is especially important
Resultaten från denna studie visar på att ...
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Used to further describe data, and any relevant trends
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Used to further describe data, and any relevant trends
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Used to further describe data, and any relevant trends
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
... var positivt korrelerade med ....
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
Used to describe the relationship between two sets of data
Som förutspått, ...
Ahogy várható volt ....
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Used to compare your results with someone else's
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Used to show that your results are consistent with someone else's
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

Statistiken visar att ...
A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Enligt statistiken ...
A statisztikák szerint ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Rent statistiskt sett ...
Statisztikai szempontból ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results