Italian | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

Det framgår av ... att ...
Dall'osservazione dei dati si registra...
Used to describe raw data
Enligt vad som framgår av ..., ...
Come si può osservare da...., ...
Used to describe raw data
Uppgifterna verkar antyda att ...
I dati sembrano suggerire che...
Used to describe raw data
Siffrorna avslöjar att ...
I grafici rivelano che...
Used to describe raw data
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Dal grafico si rende evidente che...
Used to describe raw data
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Alcuni dati degni di nota sono...
Used to describe raw data that is especially important
Resultaten från denna studie visar på att ...
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Used to further describe data, and any relevant trends
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Used to further describe data, and any relevant trends
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Used to further describe data, and any relevant trends
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
... var positivt korrelerade med ....
... è direttamente proporzionale a...
Used to describe the relationship between two sets of data
Som förutspått, ...
Come già annunciato...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Used to compare your results with someone else's
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Used to show that your results are consistent with someone else's
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

Statistiken visar att ...
La statistica mostra che...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Enligt statistiken ...
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Rent statistiskt sett ...
Parlando in termini statistici...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results