Japanese | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

Det framgår av ... att ...
・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Used to describe raw data
Enligt vad som framgår av ..., ...
・・・・に見られるように、・・・・
Used to describe raw data
Uppgifterna verkar antyda att ...
このデータはおそらく・・・・を示している。
Used to describe raw data
Siffrorna avslöjar att ...
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Used to describe raw data
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Used to describe raw data
Några anmärkningsvärda resultat är ...
・・・・という注目すべき結果になった。
Used to describe raw data that is especially important
Resultaten från denna studie visar på att ...
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Used to further describe data, and any relevant trends
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Used to further describe data, and any relevant trends
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Used to further describe data, and any relevant trends
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
... var positivt korrelerade med ....
・・・・は確かに・・・・と関係している。
Used to describe the relationship between two sets of data
Som förutspått, ...
予想通り、・・・・
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Used to compare your results with someone else's
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Used to show that your results are consistent with someone else's
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

Statistiken visar att ...
・・・・ということをこの統計は示している。
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Enligt statistiken ...
統計によると、・・・・
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Rent statistiskt sett ...
統計的に見て、・・・・
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results