Portuguese | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

Det framgår av ... att ...
Pode ser visto de/do/da...que...
Used to describe raw data
Enligt vad som framgår av ..., ...
Como pode ser observado em/no/na...
Used to describe raw data
Uppgifterna verkar antyda att ...
Os dados sugerem que...
Used to describe raw data
Siffrorna avslöjar att ...
A figura revela que...
Used to describe raw data
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
De acordo com as figuras, é evidente que...
Used to describe raw data
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Alguns números significativos foram...
Used to describe raw data that is especially important
Resultaten från denna studie visar på att ...
Os resultados do presente estudo demostram que...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Used to further describe data, and any relevant trends
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
As estatísticas mostram que o número de... entre ... e ... duplicou/ caiu pela metade.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Os números mostram um aumento/ uma diminuição estável de...para...
Used to further describe data, and any relevant trends
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
O número de...aumentou/ decresceu em comparação à/ao...
Used to further describe data, and any relevant trends
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Entre...e..., pode-se perceber claramente que o número de...aumentou/ diminuiu/ manteve-se o mesmo.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
... var positivt korrelerade med ....
...foi positivamente correlacionado com...
Used to describe the relationship between two sets of data
Som förutspått, ...
Como previsto,...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Este resultado é consistente com a alegação de X que...
Used to compare your results with someone else's
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Este resultado reinforça a afirmação de X que...
Used to show that your results are consistent with someone else's
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

Statistiken visar att ...
As estatísticas mostram que...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Enligt statistiken ...
De acordo com as estatísticas...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Quando se observa as estatísticas, pode-se ver que...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Rent statistiskt sett ...
Estatisticamente falando...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Levando-se em consideração os dados estatísticos, pode-se deduzir que...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
As implicações desta pesquisa são múltiplas. Primeiro,...é decisivo porque...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
O presente estudo também traz implicações práticas. Primeiro,...é intuitivamente atraente e facilmente entendido por estrategistas.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results