Romanian | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

Det framgår av ... att ...
Din faptul că...reiese...
Used to describe raw data
Enligt vad som framgår av ..., ...
După cum putem observa din...,....
Used to describe raw data
Uppgifterna verkar antyda att ...
Datele par să sugereze faptul că...
Used to describe raw data
Siffrorna avslöjar att ...
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Used to describe raw data
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Used to describe raw data
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Used to describe raw data that is especially important
Resultaten från denna studie visar på att ...
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Used to further describe data, and any relevant trends
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Used to further describe data, and any relevant trends
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Used to further describe data, and any relevant trends
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
... var positivt korrelerade med ....
...a fost corelat pozitiv cu...
Used to describe the relationship between two sets of data
Som förutspått, ...
După cum am anticipat,...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Used to compare your results with someone else's
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Used to show that your results are consistent with someone else's
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

Statistiken visar att ...
Statisticile demonstrează faptul că...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Enligt statistiken ...
Conform statisticilor...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Rent statistiskt sett ...
Din punct de vedere statistic...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results