Spanish | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

Det framgår av ... att ...
A partir de... se puede observar que...
Used to describe raw data
Enligt vad som framgår av ..., ...
Como se puede ver en...
Used to describe raw data
Uppgifterna verkar antyda att ...
Los datos parecen sugerir que...
Used to describe raw data
Siffrorna avslöjar att ...
La figuras revelan que...
Used to describe raw data
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Con base en las figuras se puede notar que...
Used to describe raw data
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Varios resultados relevantes fueron...
Used to describe raw data that is especially important
Resultaten från denna studie visar på att ...
Los resultados del presente estudio demuestran que...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
Used to further describe data, and any relevant trends
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
Used to further describe data, and any relevant trends
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
Used to further describe data, and any relevant trends
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
... var positivt korrelerade med ....
... fue asociado positivamente con...
Used to describe the relationship between two sets of data
Som förutspått, ...
Como se predijo...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
Used to compare your results with someone else's
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
Used to show that your results are consistent with someone else's
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

Statistiken visar att ...
Las estadísticas muestran que...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Enligt statistiken ...
Según las estadísticas,...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Rent statistiskt sett ...
Desde el punto de vista estadístico...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results