Dutch | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

...'den görülebileceği üzere ...
Uit ... blijkt dat ...
Used to describe raw data
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Zoals ... aantoont, ...
Used to describe raw data
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Used to describe raw data
Sayılar gösteriyor ki ...
De cijfers onthullen dat ...
Used to describe raw data
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Used to describe raw data
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Used to describe raw data that is especially important
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Used to further describe data, and any relevant trends
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Used to further describe data, and any relevant trends
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Used to further describe data, and any relevant trends
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
... verhoudt zich positief tot ...
Used to describe the relationship between two sets of data
Tahmin edildiği üzere ...
Zoals voorspeld, ...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Used to compare your results with someone else's
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Used to show that your results are consistent with someone else's
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

İstatistikler gösteriyor ki ...
De statistieken tonen aan dat ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
İstatistiklere göre ...
Volgens de statistieken ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Statistisch gezien ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results