Romanian | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

...'den görülebileceği üzere ...
Din faptul că...reiese...
Used to describe raw data
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
După cum putem observa din...,....
Used to describe raw data
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Datele par să sugereze faptul că...
Used to describe raw data
Sayılar gösteriyor ki ...
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Used to describe raw data
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Used to describe raw data
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Used to describe raw data that is especially important
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Used to further describe data, and any relevant trends
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Used to further describe data, and any relevant trends
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Used to further describe data, and any relevant trends
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
...a fost corelat pozitiv cu...
Used to describe the relationship between two sets of data
Tahmin edildiği üzere ...
După cum am anticipat,...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Used to compare your results with someone else's
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Used to show that your results are consistent with someone else's
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

İstatistikler gösteriyor ki ...
Statisticile demonstrează faptul că...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
İstatistiklere göre ...
Conform statisticilor...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Din punct de vedere statistic...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results