Swedish | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

尊敬的先生,
Bäste herrn,
Formal, male recipient, name unknown
尊敬的女士,
Bästa fru,
Formal, female recipient, name unknown
尊敬的先生/女士,
Bästa herr eller fru,
Formal, recipient name and gender unknown
尊敬的先生们,
Bästa herrar,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
尊敬的收信人,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
尊敬的史密斯先生,
Bäste herr Smith,
Formal, male recipient, name known
尊敬的史密斯女士,
Bästa fru Smith,
Formal, female recipient, married, name known
尊敬的史密斯小姐,
Bästa fröken Smith,
Formal, female recipient, single, name known
尊敬的史密斯小姐/女士,
Bästa fru Smith,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
亲爱的约翰 史密斯,
Bäste John Smith,
Less formal, one has done business with the recipient before
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Jag skriver gällande er annons på ...
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
我看到您于...在...上登的招聘信息
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Standard formula for applying for a job
我想申请...一职
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Standard formula for applying for a job
目前我在...工作,我的主要职责包括...
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

我对此工作很感兴趣,因为...
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Used to explain why you would like a certain job
我想为您工作,因为...
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Used to explain why you would like a certain job
我的强项是...
Mina främsta styrkor är ...
Used to show what your key attributes are
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
我很适合这个职位,因为...
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Used to explain what makes you a good candidate for the job
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
我的专长是…
Mitt kompetensområde är ...
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
即使在压力下我也能保持高标准。
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Used to show that you can work in a demanding business environment
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Used to show that you have a personal interest in the job
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Used to show that you have a personal interest in the job
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Used to display what skills you have gained from you current job
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

我的母语是...,但我也会说...
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
我熟练掌握...
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
我能用...语进行工作交流
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
我在...领域有...年工作经验
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Used to show your experience in a certain business area
我是...的熟练使用者
Jag är en erfaren användare av ...
Used to show what computer software you can use
我相信我是...和...技能的良好结合
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Used to show how balanced your skills are
出色的沟通技能
Utmärkt kommunikationsförmåga
The ability to share information with and explain things to your colleagues
演绎推理能力
God slutledningsförmåga
The ability to understand and explain things quick and effectively
逻辑性思考
Logiskt tänkande
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
分析技能
Analytisk förmåga
The ability to assess things in detail
良好的人际交往技能
Bra samarbetsförmåga
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
谈判技能
Bra förhandlingsteknik
The ability to do business deals with other companies effectively
观点陈述能力
Bra presentationsteknik
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Used when closing to hint at the possibility of an interview
附件中含有我的个人简历。
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
可以从...处获得推荐信
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
我可以在...的时候接受面试
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Used to indicate when you are free for an interview
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
此致
Med vänlig hälsning,
Formal, recipient name unknown
此致
敬礼
Med vänliga hälsningar,
Formal, widely used, recipient known
肃然至上
Vördsamt,
Formal, not widely used, recipient name known
祝好
Vänliga hälsningar,
Informal, between business partners who are on first-name terms