Chinese | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Vážený pane,
尊敬的先生,
Formal, male recipient, name unknown
Vážená paní,
尊敬的女士,
Formal, female recipient, name unknown
Vážený pane / Vážená paní,
尊敬的先生/女士,
Formal, recipient name and gender unknown
Dobrý den,
尊敬的先生们,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Všem zainteresovaným stranám,
尊敬的收信人,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Vážený pane Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formal, male recipient, name known
Vážená paní Smithová,
尊敬的史密斯女士,
Formal, female recipient, married, name known
Vážená slečno Smithová,
尊敬的史密斯小姐,
Formal, female recipient, single, name known
Vážená paní Smithová,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Milý Johne Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Less formal, one has done business with the recipient before
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
我看到您于...在...上登的招聘信息
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Standard formula for applying for a job
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
我想申请...一职
Standard formula for applying for a job
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
我对此工作很感兴趣,因为...
Used to explain why you would like a certain job
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
我想为您工作,因为...
Used to explain why you would like a certain job
Moje silné stránky jsou...
我的强项是...
Used to show what your key attributes are
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
我很适合这个职位,因为...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Used to explain what skills make you good candidate for the job
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Moje oblast odborných znalostí je...
我的专长是…
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
即使在压力下我也能保持高标准。
Used to show that you can work in a demanding business environment
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Used to show that you have a personal interest in the job
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Used to show that you have a personal interest in the job
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Used to display what skills you have gained from you current job
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
我的母语是...,但我也会说...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
Mám výbornou znalost...
我熟练掌握...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
Mám znalost...
我能用...语进行工作交流
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
Mám... roky/let zkušeností z práce...
我在...领域有...年工作经验
Used to show your experience in a certain business area
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
我是...的熟练使用者
Used to show what computer software you can use
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
我相信我是...和...技能的良好结合
Used to show how balanced your skills are
Výborné komunikační schopnosti
出色的沟通技能
The ability to share information with and explain things to your colleagues
Dedukce
演绎推理能力
The ability to understand and explain things quick and effectively
Logické myšlení
逻辑性思考
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Analytické schopnosti
分析技能
The ability to assess things in detail
Dobré interpersonální schopnosti
良好的人际交往技能
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Vyjednávací schopnosti
谈判技能
The ability to do business deals with other companies effectively
Prezentační dovednosti
观点陈述能力
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Used when closing to hint at the possibility of an interview
Můj životopis naleznete v příloze.
附件中含有我的个人简历。
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
Ohledně referencí se obraťte na...
可以从...处获得推荐信
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
Na pohovor se mohu dostavit dne...
我可以在...的时候接受面试
Used to indicate when you are free for an interview
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
S pozdravem,
此致
Formal, recipient name unknown
S pozdravem,
此致
敬礼
Formal, widely used, recipient known
S úctou,
肃然至上
Formal, not widely used, recipient name known
Se srdečným pozdravem,
祝好
Informal, between business partners who are on first-name terms