Dutch | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Vážený pane,
Geachte heer
Formal, male recipient, name unknown
Vážená paní,
Geachte mevrouw
Formal, female recipient, name unknown
Vážený pane / Vážená paní,
Geachte heer, mevrouw
Formal, recipient name and gender unknown
Dobrý den,
Geachte dames en heren
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Všem zainteresovaným stranám,
Geachte dames en heren
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Vážený pane Smith,
Geachte heer Jansen
Formal, male recipient, name known
Vážená paní Smithová,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, female recipient, married, name known
Vážená slečno Smithová,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, female recipient, single, name known
Vážená paní Smithová,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Milý Johne Smith,
Beste meneer Jansen
Less formal, one has done business with the recipient before
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Standard formula for applying for a job
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Ik solliciteer naar de functie van ...
Standard formula for applying for a job
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Used to explain why you would like a certain job
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Used to explain why you would like a certain job
Moje silné stránky jsou...
Mijn sterke punten zijn ...
Used to show what your key attributes are
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Moje oblast odborných znalostí je...
Mijn vakgebied is ...
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Used to show that you can work in a demanding business environment
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Used to show that you have a personal interest in the job
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Used to show that you have a personal interest in the job
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Used to display what skills you have gained from you current job
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
Mám výbornou znalost...
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
Mám znalost...
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Used to show your experience in a certain business area
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Ik beschik over goede kennis van ...
Used to show what computer software you can use
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Used to show how balanced your skills are
Výborné komunikační schopnosti
Uitstekende communicatieve vaardigheden
The ability to share information with and explain things to your colleagues
Dedukce
Analytisch denkvermogen
The ability to understand and explain things quick and effectively
Logické myšlení
Logisch denkvermogen
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Analytické schopnosti
Analytische vaardigheden
The ability to assess things in detail
Dobré interpersonální schopnosti
Goede intermenselijke vaardigheden
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Vyjednávací schopnosti
Onderhandelingsvaardigheden
The ability to do business deals with other companies effectively
Prezentační dovednosti
Presentatievaardigheden
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Used when closing to hint at the possibility of an interview
Můj životopis naleznete v příloze.
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
Ohledně referencí se obraťte na...
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Used to indicate when you are free for an interview
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
S pozdravem,
Met vriendelijke groet,
Formal, recipient name unknown
S pozdravem,
Met vriendelijke groet,
Formal, widely used, recipient known
S úctou,
Hoogachtend,
Formal, not widely used, recipient name known
Se srdečným pozdravem,
Met de beste groeten,
Informal, between business partners who are on first-name terms